آموزش فنی

آموزش فنی

آموزش فنی شامل (انتخاب ناقلین و شرایط حقوقی آن، نحوه انتقال ژن به میزبان، بهینه سازی ابراز ژن، صنعتی نمودن تولید پروتئین نوترکیب، بهینه نمودن و توسعه فرآیندها در بیوراکتور، خالص سازی پروتئین های نوترکیب، بهینه سازی و بهره وری درجه خلوص، فرمولاسیون، توسعه روش های آنالیز پروتئین نوترکیب، آزمایش های فیزیکوشیمیایی و ساختار پروتئین، تهیه پرونده دارویی(CTD)

بدون نظر

دیدگاه خود را بیان کنید